Energiesparende Regeneration bei der adsorptiven Lösungsmittelrückgewinnung.

Saved in:
Mellech, L.
Pilarczyk, E.
1986.
41 S.
englisch
solvent : recycling : regeneration

ZB
Open Stacks (Cellar) Call Number: BMFT-FB-T-86-161 Barcode: 6133173839 Available