Brüten im Kugelhaufenreaktor : Parameterstudie / von E. Teuchert ; K. A. Haas ; H. J. Rütten.

Saved in:
Teuchert, Eberhard.
Haas, K. A. / Rütten, H. J.
Jülich : Kernforschungsanlage, 1975.
8 S.
deutsch
Interner Bericht / Kernforschungsanlage Jülich Institut für Reaktorentwicklung ; 75-15.
Full Text

ZB
Open Stacks Call Number: B 064943'01'-75-017 Barcode: 1207101771 Available