Analytical chemistry of radium / V. M. Vdovenko and Yu. V. Dubasov.

Saved in:
Vdovenko, Viktor Mikhajlovich.
Dubasov, Yurij Vasilevich.
New York, NY : Wiley, 1975.
VIII, 198 S.
Translation of Analiticheskaya khimiya radiya
"A Halsted Press book."
Includes index
englisch
9780470904886
0470904887
Analytical chemistry of elements.
radium : chemical analysis
radium separation
physical prop : radium : radium compound
chemical prop : radium : radium compound
radium isotope : chemical analysis
ore : radium determination

ZB
Reading Room Call Number: CRH 036 Barcode: 1075002904 Available