EPR of free radicals in radiation chemistry / [by] S. Ya. Pshezhetskii [and others]. Translated from Russian by P. Shelnitz. Translation edited by T. Pick.

Saved in:
Pshezhetskij, Samuil Yakovlevich.
New York : Wiley, 1974.
viii, 446 p.
Translation of EPR svobodnykh radikalov v radiatsionnoj khimii
"A Halsted Press book."
englisch
0470701544
9780470701546
free radical : esr : formation
free radical : radiation induced : photochemistry : radiation chemistry

ZB
Open Stacks Call Number: B 040646'01' Barcode: 1075002213 Available