NAKURE - 99 : computer code for the calculation o fthe deday power of the fuel of Pebble-Bed HTRs [E-Book] / H. J. Rütten ; K. A. Haas
Rütten, Hans-Jochem, (Verfasser)
Haas, K. A., (Verfasser)
Jülich : Forschungszentrum Jülich, Institut für Sicherheitsforschung und Reaktortechnik, 2003
1 Online-Ressource (34 Seiten)
deutsch
Interner Bericht / Forschungszentrum Jülich Institut für Sicherheitsforschung und Reaktortechnik ; 03-01
Full Text
Description not available.