The pebble bed HTR as a net breeding reactor system [E-Book] / by H. J. Rütten ; C. E. Lee ; E. Teuchert
Rütten, Hans-Jochem, (Verfasser)
Lee, Clarence E., (Verfasser) / Teuchert, Eberhard, (Verfasser)
Jülich : Kernforschungsanlage, Zentralbibliothek, 1978
1 Online-Ressource (56 Seiten)
englisch
Berichte der Kernforschungsanlage Jülich ; 1521
htgr type reactor : breeder reactor
pebble bed reactor : breeder reactor
JuSER
Full Text
Description not available.