Forecasting and strategy in scientific policy [Microfiche] / N. Stefanov, S. Kachaunov ; translated by Foreign Technology Division.

Saved in:
Stefanov, N.
Kachaunov, S.
Wright-Patterson Air Force Base, OH : U.S. Air Force. Systems Command, 1974.
12 S.
Translated from Sovet Ekonomicheskoy Vsaimopomoshchi. Nauchnykh i Tekhnicheskikh Issledovaniy. Teoriya i Proktika Prognozirovaniya Razvitiya Nauki i Techniki v Stranakh-Chlenakh Sev, Izd vo Ekonomika, Moscow, 1971, p. 64-68
englisch
science politics : forecasting

ZB
Open Stacks (Cellar) Call Number: AD-A000444 Barcode: 6234065819 Available