Zhurnal strukturnoj khimii
ZB; 1. 1960 - 18. 1977
Moskva : Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR,
Akademiya Nauk SSSR
C - Chemistry ( journals )
Location: Magazin, 2. Etage rechts
ZB; 1. 1960 - 18. 1977
Description not available.