Zhurnal prikladnoj khimii
ZB; 28. 1955
Leningrad : Izdatel'stvo Nauka
C - Chemistry ( journals )
Location: Magazin, 2. Etage rechts
ZB; 28. 1955
ZB; 30. 1957 - 36. 1963
ZB; 38. 1965 Nr. 3-12
ZB; 39. 1966 - 58. 1985
Description not available.