Rock dynamics and applications : state of the art [E-Book] / editors, Jian Zhao, Jianchun Li.
Li, Jianchun.
Zhao, Jian
Leiden : CRC Press/Balkema, 2013
xi, 617 pages, illustrations
englisch
9781138000568
9781315887067
Full Text
Description not available.