Zhurnal neorganicheskoj khimii
ZB; 5. 1960
Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR
C - Chemistry ( journals )
Location: Magazin, 2. Etage rechts
ZB; 5. 1960
ZB; 10. 1965 Nr. 3-12
ZB; 11. 1966 - 30. 1985
Description not available.