1
2
Kaila, K.
1987
3
4
Kangas, J.
1986
5
6
7
8
9
Rieppo, R.
1983
10