1
2
3
4
5
6
7
Angewandte Chemie / International edition, 60 (2021) 30, S. 16700 - 16706
...Pietruszka, Jörg...
OpenAccess 
8
Nachrichten aus der Chemie, 69 (2021) 3, S. 50-51
...Pietruszka, Jörg...
9
10
11
European journal of organic chemistry, 2021 (2021) 46, S. 6254 - 6257
...Pietruszka, Jörg...
OpenAccess 
12
13
Catalysis science & technology, 11 (2021) 8, S. 2805 - 2815
...Pietruszka, Jörg...
14
Catalysts, 11 (2021) 11, S. 1389 -
...Pietruszka, Jörg...
OpenAccess 
15
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 36 (2021) 1, S. 491 - 496
...Pietruszka, Jörg...
OpenAccess 
16
17
18
19
20