141
Physical review letters, 105 (2010) S. 122001
...Zdebik, J....
Get full text  OpenAccess 
142
The @European physical journal / A, 44 (2010) S. 7 - 22
...Ritman, James...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
143
The @European physical journal / A, 46 (2010) S. 27 - 44
...Georgi, J....
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
144
145
Ritman, J.
2010
...Ritman, James...
146
Ritman, J.
2010
...Ritman, James...
147
Ritman, J.
2010
...Ritman, James...
148
149
Jha, V.
2010
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 152
...Ritman, James...
150
151
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 143
...Ritman, James...
152
153
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 92
...Ritman, James...
154
155
156
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 97
...Ritman, James...
157
158
Xu, H.
2010
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 118
...Ritman, James...
159
160
Röder, M.
2010
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 (2010) S. 75
...Ritman, James...