181
182
183
184
185
186
187
188
Moskal, P.
2008
Nuclear physics / B / Proceedings supplements, 181-182 (2008) S. 194 - 198
...Zdebik, J....
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
189
190
191
192
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 47 (2008) S. 124
...Ritman, James...
193
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 43 (2008) S. 115
...Ritman, James...
194
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 43 (2008) S. 80
...Ritman, James...
195
Tolba, T.
2008
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 43 (2008) S. 79
...Ritman, James...
196
197
198
Jha, V.
2008
...Ritman, James...
199
Siudak, R.
2008
Nuclear instruments & methods in physics research / A, 596 (2008) S. 311 - 316
...Smyrski, J....
200