201
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 43 (2008) S. 80
...Ritman, James...
202
Tolba, T.
2008
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 43 (2008) S. 79
...Ritman, James...
203
204
205
206
207
Physical review letters, 98 (2007) S. 122003
...Smyrski, J....
Get full text  OpenAccess 
208
Automatic documentation and mathematical linguistics, 41 (2007) S. 283 - 286
...Ritman, James...
209
210
211
Ritman, J.
2007
...Ritman, James...
212
213
214
Physical review letters, 98 (2007) S. 052302
...Homolka, J....
Get full text  OpenAccess 
215
216
Ritman, J.
2007
...Ritman, James...
217
218
219
International journal of modern physics / A, 22 (2007) S. 518 - 522
...Smyrski, J....
Get full text  OpenAccess 
220
Moskal, P.
2007
International journal of modern physics / A, 22 (2007) S. 305 - 316
...Smyrski, J....
Get full text  OpenAccess  OpenAccess