181
Journal of nuclear materials, 307-311 (2002) S. 900 - 906
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
182
Physical review / B, 66 (2002) S. 060105
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
OpenAccess 
183
Analytical and bioanalytical chemistry, 374 (2002) S. 1091 - 1095
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
184
Spectroscopy Europe, 14 (2002) S. 2 - 7
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
185
186
Journal of nuclear materials, 307-311 (2002) S. 1705
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
187
Applied physics / A, 74 (2002) S. 18 - 22
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
188
189
190
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
191
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
192
193
194
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
195
196
197
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
198
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
199
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...
200
...Entwicklungsarbeiten zu ESS...