1
The @European physical journal / A, 34 (2008) S. 197 - 214
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
2
Physical review / C, 76 (2007) S. 054906
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
3
Nuclear physics news, 17 (2007) S. 22
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
4
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
5
Physical Review D Physical review / D, 76 76 (2007 2007) 7 7, S. 074028 074028
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
6
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
7
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
8
Baur, G.
2007
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
9
Baur, G.
2007
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
10
Baur, G.
2007
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
11
The @European physical journal / A, 34 (2007) S. 49 - 68
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
12
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
13
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
14
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
15
Physics letters / B, 653 (2007) S. 29 - 37
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
16
17
Baur, G.
2007
Physics reports, 453 (2007) S. 1 - 27
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
18
19
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...
20
...Theorie der starken Wechselwirkung; IKP-3 Theoretische Kernphysik...