2701
2702
2703
2704
2705
2706
International journal of phytoremediation, 8 (2006) S. 187 - 198
...Terrestrische Umwelt...
2707
2708
2709
Zeng, B.
2006
Frontiers of Biology in China, 1 (2006) S. 46 - 49
...Terrestrische Umwelt...
2710
2711
2712
2713
2714
Tholl, D.
2006
The @plant journal, 45 (2006) S. 540 - 560
...Terrestrische Umwelt...
2715
2716
Applied and environmental microbiology, 72 (2006) S. 1688 - 1691
...Terrestrische Umwelt...
Get full text  OpenAccess 
2717
2718
2719
2720