1
ChemBioChem, 23 (2022) 1, S. e202100467
...Biotechnologie; IBG-1 Biotechnologie...
OpenAccess 
2
3
4
...Biotechnologie; IBG-1 Biotechnologie...
5
6
7
8
9
Metabolites, 12 (2022) 3, S. 257 -
...Biotechnologie; IBG-1 Biotechnologie...
10