Progress in soil biology : Proceedings : Dynamics of soil communities : colloquium : Dynamik der Bodenlebensgemeinschaft : Kolloquium : La dynamique de la biocenose du sol : colloque : Braunschweig, 05.09.1966-10.09.1966.

Saved in:
Graff, O., (editor)
Braunschweig : Vieweg, 1967.
656 S.
englisch

ZB
Open Stacks Call Number: B 021402'01' Barcode: 1067004367 Available