161
Nachrichten aus der Chemie, 65 (2017) 6, S. 632-635
...Pietruszka, Jörg...
162
163
Microbiology, 86 (2017) 4, S. 503-511
...Pietruszka, Jörg...
164
165
166
ACS applied materials & interfaces, 9 (2017) 9, S. 8317 - 8326
...Pietruszka, Jörg...
167
Nachrichten aus der Chemie, 65 (2017) S. 279-280
...Pietruszka, Jörg...
168
169
Chemistry - a European journal, 23 (2017) 50, S. 12136-12140
...Pietruszka, Jörg...
170
Journal of biotechnology, 258 (2017) S. 117-125
...Pietruszka, Jörg...
171
Journal of natural products, 80 (2017) 5, S. 1563 - 1574
...Pietruszka, Jörg...
172
173
174
175
176
177
178
179
180