281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
Sun, Ying
2020
Journal of the Electrochemical Society, 167 (2020) 6, S. 066519 -
...Sun, Ying...
OpenAccess  Restricted 
293
294
Physical Review B Physical review / B, 102 102 (2020 2020) 12 12, S. 121408 121408
...Kim, Sun-Woo...
OpenAccess  OpenAccess 
295
296
297
Xinyu, XU
2020
Yuanzineng-kexue-jishu, 54 (2020) 12, S. 2454-2460
...Kai, SUN...
298
299
300