981
982
983
984
985
986
987
988
...JCNS; JCNS JCNS...
989
990
Physical review letters, 99 (2007) S. 217402-1 217402-4
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
991
992
The @journal of chemical physics, 126 (2007) S. 235101-1 - 235101-9
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
993
Physical Review E Physical review / E, 76 76 (2007 2007) 5 5, S. 051603 051603
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
994
Voigt, J.
2007
Physical Review B Physical review / B, 76 76 (2007 2007) 10 10, S. 104431 104431
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
995
Philosophical magazine / A, 87 (2007)
...JCNS; JCNS JCNS...
996
Zhang, F.
2007
The @journal of physical chemistry / A, 111 (2007) S. 12229 - 12237
...JCNS; JCNS JCNS...
997
998
999
1000