1001
1002
1003
1004
1005
1006
Physical Review B Physical review / B, 76 76 (2007 2007) 20 20, S. 205106 205106
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
1007
Journal of applied crystallography, 40 (2007) S. s307 - s311
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
1008
Journal of applied crystallography, 40 (2007) S. s383 - s387
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
1009
The @journal of physical chemistry / B, 111 (2007) S. 2166 - 2173
...JCNS; JCNS JCNS...
1010
Vainio, U.
2007
The @European physical journal / D, 42 (2007) S. 93 - 101
...JCNS; JCNS JCNS...
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
Voigt, J.
2007
Physical Review B Physical review / B, 76 76 (2007 2007) 10 10, S. 104431 104431
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
1020
Ioffe, A.
2007
Physica / B, 397 (2007) S. 108 - 111
...JCNS; JCNS JCNS...