1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
Physica / B, 385-386 (2006) S. 738 - 741
...JCNS; JCNS JCNS...
1068
1069
1070
1071
1072
Physical review letters, 96 (2006) S. 238302
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
Voigt, J.
2006
The @European physical journal / B, 49 (2006) S. 441 - 451
...JCNS; JCNS JCNS...
1080
Journal of colloid and interface science, 294 (2006) S. 309 - 320
...JCNS; JCNS JCNS...