121
122
123
124
Journal of the Electrochemical Society, 157 (2010) S. A582 - A588
...JCNS; JCNS JCNS...
125
Li, H.-F.
2010
The @European physical journal / B, 74 (2010) S. 457 - 461
...JCNS; JCNS JCNS...
126
127
128
Fu, Z.
2010
New journal of physics, 12 (2010) S. 083044
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
129
130
131
132
133
134
135
Li, J.-B.
2010
Acta materialia, 58 (2010) S. 3701 - 3708
...JCNS; JCNS JCNS...
136
137
138
Physik-Journal, 9 (2010) S. 54 - 55
...JCNS; JCNS JCNS...
139
140