261
262
...JCNS; JCNS JCNS...
263
264
265
266
The @journal of physical chemistry / C, 114 (2010) S. 20249 - 20257
...JCNS; JCNS JCNS...
267
Ehlers, G.
2010
Journal of physics / Conference Series, 251 (2010) S. 012003
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
268
Journal of physics / Condensed matter, 22 (2010) S. 346002
...JCNS; JCNS JCNS...
269
270
271
272
273
274
275
276
Journal of magnetism and magnetic materials, 322 (2010) S. 3333 - 3336
...JCNS; JCNS JCNS...
277
278
279
280