921
Neutron news, 19 (2008) S. 22 - 24
...JCNS; JCNS JCNS...
922
923
924
Yan, H.
2008
Soft matter, 4 (2008) S. 1313 - 1325
...JCNS; JCNS JCNS...
925
926
Gupta, M.
2008
New journal of physics, 10 (2008)
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
927
928
Xu, X. S.
2008
Physical review letters, 101 (2008) S. 227602-1 227602-4
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
929
New journal of physics, 10 (2008) S. 093021-1 - 093021-21
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
930
Journal of physics / Condensed matter, 20 (2008) S. 475206-1 - 475206-9
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
931
932
Journal of physics / Condensed matter, 20 (2008) S. 445208-1 - 445208-7
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
933
Physical Review B Physical review / B, 78 78 (2008 2008) 14 14, S. 140503 140503
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
934
Physical Review B Physical review / B, 78 78 (2008 2008) 13 13, S. 134105 134105
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
935
936
Biehl, R.
2008
Physical review letters, 101 (2008) S. 138102-1 - 138102-4
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
937
Physical Review B Physical review / B, 78 78 (2008 2008) 10 10, S. 100506 100506
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
938
Mittal, R.
2008
Physical Review B Physical review / B, 78 78 (2008 2008) 10 10, S. 104514 104514
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess 
939
Journal of physics / Condensed matter, 20 (2008) S. 404207
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess 
940
Hu, R.
2008
Physical Review B Physical review / B, 77 77 (2008 2008) 8 8, S. 085212 085212
...JCNS; JCNS JCNS...
Get full text  OpenAccess  OpenAccess